Policy inom företaget

Trelco AB har i arbetet med införande av ledningssystem innehållande kvalitets- och miljöledningssystem tagit fram policyer som vi här visar ett utdrag från.

Generellt gäller att med engagemang av samtliga medarbetare ska Trelco AB verka i vår:

Miljöpolicy för att miljöpåverkan i möjligaste mån reduceras med hänsyn tagen även till teknik och ekonomi.

Aktivt arbeta med återvinning, returhantering och sortering.

Förmedla till våra kunder och påverka våra leverantörer att använda de tekniska lösningar som innebär energibesparing och minskad miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy för att kvaliteten i de åtaganden vi har ska bli bästa möjliga för att våra kunder ska uppleva att vi uppfyller deras önskemål och krav.

Arbetsmiljöpolicy för att arbetsmiljön ska vara bästa möjliga.
Ordning & reda samt kompetensutveckling inom arbetsmetoder och hjälpmedel är några av de förutsättningar vi skapar för att kunna göra rätt.

Elsäkerhetspolicy för att elsäkerheten vid våra arbeten ska vara bästa möjliga.

Vi arbetar aktivt med att varje medarbetare ska ha rätt kompetens och kunskap för de arbeten som utförs.